پک ایتم | ViP

10,000 تومان

دارای تمامیه ایتم های رنک Vip | یکبار مصرف
لیست ایتم ها :

یک عدد MP5A4
120 عدد تیر 9mm Ammo
یک عدد Leather Helmet
یک عدد Cloth Vest
یک عدد Cloth Pants
یک عدد Leather Boots
پنج عدد Small Medkit
پنج عدد Small Rations
یک عدد Silencer

دسته:

توضیحات

دارای تمامیه ایتم های رنک Vip | یکبار مصرف
لیست ایتم ها :

یک عدد MP5A4
120 عدد تیر 9mm Ammo
یک عدد Leather Helmet
یک عدد Cloth Vest
یک عدد Cloth Pants
یک عدد Leather Boots
پنج عدد Small Medkit
پنج عدد Small Rations
یک عدد Silencer